Kandidat per Komisioner per Mbrojtjen nga Diskriminimi