Rendi i ditës

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

Rend Dite


Ora:Ora 11:00

Ne rend të dites:

  1. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së komisionit datë 04.06.2018.
  2. Miratimi i kalendarit të punimeve të komisionit për periudhën 11 qershor – 06 korrik 2018.
  3. Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e korrigjimit të marrëveshjes së huas, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, për huan e politikës së zhvillimit të sektorit financiar”.? (komision për dhënie mendimi, relator: z. B. Fino)
  4. Miratimi i projektrezolutës “Për vlerësimin e veprimtarisë së institucionit të Avokatit të Popullit gjatë vitit 2017”.(komision përgjegjës, relatore: znj. H. Xhina)

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës
E hënë, 11 qershor 2018, ora 11:00
  1. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së komisionit datë 04.06.2018.
  2. Miratimi i kalendarit të punimeve të komisionit për periudhën 11 qershor – 06 korrik 2018.
  3. Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e korrigjimit të marrëveshjes së huas, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, për huan e politikës së zhvillimit të sektorit financiar”. (komision për dhënie mendimi, relator: z. B. Fino)
  4. Miratimi i projektrezolutës “Për vlerësimin e veprimtarisë së institucionit të Avokatit të Popullit gjatë vitit 2017”.(komision përgjegjës, relatore: znj. H. Xhina)

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Komisioni per Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik


Ora:10:00

Ne rend të dites: