Rendi i ditës

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rend Dite


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Seance degjimore me Ministren e Kultures, znj. Kumbaro, per informacion dhe shpjegime te metejshme ne lidhje me projektligjin ” Per percaktimin e procedures se vecante per negocimin dhe lidhjen e kontrates me objekt projektimin dhe realizimin e projektit urban dhe godines se re te Teatrit Kombetar”.


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

Miratime


Ora:Ora 13.00

Ne rend të dites:

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut organizon tryezë konsultimi  për projektligjin “Për organizimin dhe funksionimin e policisë gjyqësore”. Te ftuar ekspertë të praktikës, ekspertë konstitucionalistë dhe ekspertë qe kanë qënë pjesë e grupit të punës në hartimin e ndryshimeve të Kodit të Procedurës Penale.

(Tryeza do të zhvillohet në Kryesinë e Kuvendit, Kati IV)


Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Komisioni per Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i dites:
E merkure, date 13 qershor 2018, ora 10.00
Seance degjimore me Ministren e Kultures, znj. Kumbaro, per informacion dhe shpjegime  te metejshme ne lidhje me projektligjin "Per percaktimin e procedures se vecante per negocimin dhe lidhjen e kontrates me objekt projektimin dhe realizimin e projektit urban dhe godines se re te Teatrit Kombetar.