Rendi i ditës

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:11.00

Ne rend të dites:

Seancë dëgjimore me Kryerregjistruesin e Zyrës së Rregjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, z. Valdrin Pjetri, për të dhënë informacione dhe shpjegime në lidhje me pronën ku ndodhet Teatri Kombëtar, ndryshimet që ka pësuar ndër vite, mënyrën e tjetërsimit të pronave rreth saj, si dhe pronarët kufitarë të pronës së Teatrit Kombëtar.  


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

rendi i ditës


Ora:11:00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi i projektligjiit “Për ratifikimin e marrëveshjes së ndryshimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, duke vepruar nëpërmjet Këshillit të Ministrave, dhe Trans Adriatic Pipeline AG, lidhur me marrëveshjen me qeverinë e vendit pritës”


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E mërkurë, 11 korrik 2018


Ora:11:00

Ne rend të dites:

1.      Shqyrtimi në parim i projektligjit “Kodi Ajror i Republikës së Shqipërisë”. 

2.     Raportim i Ministres së Drejtësisë mbi mënyrën e zbatimit nga organi i Prokurorisë të rekomandimeve prioritare të dhëna nga Këshilli i Ministrave në luftën kundër kriminalitetit gjatë vitit 2017. 

3.      Raporti Vjetor i Prokurorisë së Përgjithshme për veprimtarinë e ushtruar gjatë vitit 2017.