Rendi i ditës

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E mërkurë, 03 tetor 2018


Ora:11:00

Ne rend të dites:

Mbledhje e përbashkët e Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut si dhe e Këshillit për Legjislacionin me rend dite:

 

1.      Vazhdimi i procedurës së shqyrtimit të projektligjit “Për një ndryshim në ligjin nr. 8417, datë 21.10.1998 “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar;

 

2.       Caktimi i detyrave për ekspertët konstitucionalistë.