Rendi i ditës

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E hënë, 8 Tetor 2018


Ora:11:00

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të komisionit datë 01.10.2018, 02.10.2018;

2.      Shqyrtimi nen për nen dhe në tërësi i  projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10129, datë 11.5.2009 “Për gjendjen civile”, të ndryshuar. (Nisma e KM dhe nisma e deputetëve)