Rendi i ditës

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:09.30

Ne rend të dites:


Seancë dëgjimore me Ministren e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, znj. Lindita Nikolla, në lidhje me fillimin e vitit të ri shkollor në sistemin e arsimit parauniversitar.Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E mërkurë, 10 tetor 2018


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi nen për nen i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.7829, datë 01.06.1994 “Për noterinë”, të ndryshuar