Rendi i ditës

Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i ditës


Ora:11.00

Ne rend të dites:

1. Miratimi i procesverbalit të datës 22 tetor 2018.

2. Seancë dëgjimore publike në lidhje me ecurinë e punës së Inspektoratit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore.

 


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E mërkurë, 31 Tetor 2018


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi në parim i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10018, datë 13.11.2008, “Për Avokaturën e Shtetit”, nismë e deputetit z. Alket Hyseni. 


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 12:00

Ne rend të dites:

Vizitë informuese e komisionit pranë ambjenteve të Agjencisë Kombëtare e Mjedisit AKM