Rendi i ditës

Komisioni për Politikën e Jashtme

Rendi i dites


Ora:12.00

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i procesverbalit i datës 22 Tetor 2018

2.      Miratimi i kalendarit tre javor të punës së komisionit

3.      Shqyrtimi në parim dhe paraqitja nga Ministri i Shtetit për Diasporën i Projektligjit “Për buxhetin e vitit 2019”

4.      Çështje të tjera

 

I ftuar  

Ø  Z. Pandeli Majko, Ministër i Shtetit për Diasporën


Komisioni për Politikën e Jashtme

Rendi i dites


Ora:13.00

Ne rend të dites:

1.      Projektligji “Për ratifikimin e Memorandumit të Mirëkuptimit që ndryshon Memorandumin e Mirëkuptimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin e drejtësisë të Bashkimit Evropian”

2.      Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Komisionit Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur (ICMP)

3.      Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë, për bashkëpunimin financiar 2017, për projektin “Promovimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme përmes fondit të garancisë së kredive rurale”


Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:11.00

Ne rend të dites:

Diskutimi ne parim i projektligjit "Per Buxhetin e vitit 2019" me Ministrine e Arsimit, Sportit dhe Rinise dhe me Ministrine e Finances dhe Ekonomise per arsimin profesional.


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:11:00

Ne rend të dites:


-Miratim i kalendarit për shqyrtimin e projektligjit “Për buxhetin e vitit 2019"

-Miratim Projektligjit “Për ratifikimin e Memorandumit të Mirëkuptimit që ndryshon Memorandumin e Mirëkuptimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin e drejtësisë të Bashkimit Evropian” 

-Miratim i Projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Komisionit Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur (ICMP)

-Vizitë njohëse informuese në ambjentet e Portit të Durrësit .


Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i ditës


Ora:11.00

Ne rend të dites:

1.      - Miratimi i procesverbalit. 

2.     -  Miratimi i kalendarit te punës se komisionit për shqyrtimin e pr.ligjit “Për buxhetin e vitit 2019”. (komision për dhënie mendimi)

3.     -  Miratimi i kalendarit te punës se komisionit për periudhën 5 – 23 nëntor 2018. 


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E hënë, 5 nëntor, ora 10.30


Ora:10.30

Ne rend të dites:

  1. Prezantim, nga Ministri i Financave dhe Ekonomisë, në Komisionin për Ekonominë dhe Financat i projektligjit “Për Buxhetin e vitit 2019”. 
  2.  Paraqitja e raportit të relatorit të Komisionit, në parim, për projektligjin “Për buxhetin e vitit 2019”. 
  3. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë, për bashkëpunimin financiar 2017, për projektin “Promovimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme përmes fondit të garancisë së kredive rurale"


I ftuar : Ministri i Financave dhe Ekonomisë z. Arben Ahmetaj.

Mbledhja do të zhvillohet në sallën “Pjetër Arbnori”.


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E hënë, 05 nëntor 2018


Ora:11:00

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i kalendarit të punimeve të komisionit për periudhën 05 – 23 nëntor 2018.

2.      Miratimi i kalendarit për shqyrtimin e projektbuxhetit 2019 dhe projektligjeve financiare që lidhen me të.

3.     Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Komisionit Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur (ICMP). 

4.      Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë, për bashkëpunimin financiar 2017, për projektin “Promovimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme përmes fondit të garancisë së kredive rurale”. 


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E hënë, 05 nëntor 2018


Ora:13:30

Ne rend të dites:

Mbledhje e Komisionit të Pavarur për Koordinimin, Monitorimin dhe Ndjekjen e zbatimit të ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë” me rend dite:

1.      Konstituimi i Komisionit.

2.      Zgjedhja e kryetarit dhe sekretarit të Komisionit.

3.     Ngritja e Grupit të Punës për hartimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Pavarur për Koordinimin, Monitorimin dhe Ndjekjen e zbatimit të ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”                                                                                                          Mbledhja do të zhvillohet në sallën "Pjetër Arbnori", kati IV