Rendi i ditës

Komisioni për Politikën e Jashtme

Rendi i dites


Ora:09.00

Ne rend të dites:

1.      Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes me vendin pritës, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor”

2.      Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së bashkëfinancimit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë dhe Fondit të Kombeve të Bashkuara për Popullsinë”

3.      Çështje të tjera


Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:09.30

Ne rend të dites:

Ora 9.30

1. Diskutimi ne parim i projektligjit "Per Buxhetin e vitit 2019" me Ministren e Kultures, znj. Mirela Kumbaro.


Ora 11.00

2. Seance degjimore per diskutimin ne parim te projektligjit "Per Buxhetin e vitit 2019" me:

- Akademine e Shkencave,

- Akademine e Studimeve Albanologjike,

Ora 12.30

- RTSH dhe KDRTSH,

- Qendra Kombetare e Kinematografise (QKK)
Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i ditës


Ora:10.00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi në parim i projektligjit "Për  buxhetin e vitit 2019" me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.


Merr pjesë në mbledhje ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  znj. Ogerta Manastirliu.


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E mërkurë, 7 nëntor, ora 10.00


Ora:10.00

Ne rend të dites:

1. Miratimi i procesverbalit,

2. Prezantimi i projektligjeve të Paketës Fiskale:

  • Projektligji  “Për disa Shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 9975, datë 28.07.2008 “Për Taksat Kombëtare”, të ndryshuar
  • Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin Nr.9632, Datë 30.10.2006, “Për Sistemin e Taksave Vendore”, të ndryshuar”
  • Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin Nr. 8438, Datë 28.12.1998, “Për Tatimin mbi të Ardhurat”, të ndryshuar”


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:12:30

Ne rend të dites:

-Shqyrtim në parim i projektligjit “Për buxhetin e vitit 2019”.  MINISTRIA E BRENDSHME

 


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 9:30

Ne rend të dites:

Prezantimi i buxhetit të Ministrisë së Energjisë dhe Infrastrukturës nga ministri i Energjisë dhe Infrastrukturës, z. Gjiknuri


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E merkure, 07 Nentor 2018


Ora:10:00

Ne rend të dites:

1.      Miratimi në parim i projektligjit  “Për buxhetin e vitit 2019”.        

2.      Miratimi në parim i projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin Nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar.

3.      Seancë dëgjimore me përfaqësuesit e institucioneve të mëposhtme për shqyrtimin e projektligjit  “Për buxhetin e vitit 2019”:        

Ø  Ministria e Brendshme (Gjendja Civile, Prefekturat, Çështjet  Vendore)

Ø  Prokuroria e Përgjithshme

Ø  Shkolla e Magjistraturës

Ø  Gjykata Kushtetuese

Ø  Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor

Ø  Presidenca

Ø  Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

Ø  Kolegji i Posaçëm i Apelimit 

Ø  Komisioni i Pavarur i Kualifikimit

Ø  Komisionerët Publikë

Ø  Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale

 

 

 


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 12:30

Ne rend të dites:

Prezantimi i buxhetit të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, lidhur me shqyrtimin e projektligjit "Për buxhetin e vitit 2019", nga ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, z. Peleshi


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E enjte 07 Nëntor 2018


Ora:10:00

Ne rend të dites:

1.      Shqyrtimi i projektligjit  “Për buxhetin e vitit 2019”.

Seanca dëgjimore me përfaqësuesit e institucioneve të mëposhtme:

Ø  Ministria e Drejtësisë 

Ø  Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave

Ø  Avokati i Popullit

Ø  Komisioneri i Mbikqyrjes së Shërbimit Civil

Ø  Autoriteti për të Drejtën e Informimit mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit

Ø  Instituti i Studimit të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit 

Ø   Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi

Ø   Këshilli i Lartë i Drejtësisë