Rendi i ditës

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E enjte, 8 nëntor, ora 10.00


Ora:10.00

Ne rend të dites:

1. Miratimi i procesverbalit;

2. Prezantimi i projektligjeve të Paketës Fiskale:

•           Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin Nr. 61/2012 ‘Për Akcizat në Republikën e Shqipërisë’, të ndryshuar”

•           Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin Nr.9920, datë 19.5.2008, “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”

•           Projektligji ‘Për një ndryshim në Ligjin Nr. 9981, datë 8.09.2008, ‘Për miratimin e niveleve të Tarifës Doganore’, të ndryshuar”

•           Projektligjit, “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr.92/2014, “Për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:10:00

Ne rend të dites:


Shqyrtim në parim i projektligjit “Për buxhetin e vitit 2019”.  MINISTRIA E MBROJTJES 


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 9:30

Ne rend të dites:

Seancë dëgjimore me Fondin Shqiptar të Zhvillimit FShZh, lidhur me shqyrtimin e projektligjin "Për Buxhetin e vitit 2019"


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E enjte, 08 Nëntor 2018


Ora:10:00

Ne rend të dites:

1.      Shqyrtimi i projektligjit  “Për buxhetin e vitit 2019”.

Seanca dëgjimore me përfaqësuesit e institucioneve të mëposhtme:

Ø  Ministria e Drejtësisë 

Ø  Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave

Ø  Avokati i Popullit

Ø  Komisioneri i Mbikqyrjes së Shërbimit Civil

Ø  Autoriteti për të Drejtën e Informimit mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit

Ø  Instituti i Studimit të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit 

Ø   Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi

Ø   Këshilli i Lartë i Drejtësisë

 


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 11:30

Ne rend të dites:

Seancë dëgjimore me FIAA (Shoqata e Investitorëve të Huaj), Dhomën e Tregtisë dhe Industrisë, Shoqatën e Transportit Qytetas dhe Bashkimin e Prodhuesve Shqiptarë, lidhur me shqyrtimin e projektligjit "Për Buxhetin e vitit 2019"