Rendi i ditës

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:11.00

Ne rend të dites:


I - Seance degjimore per diskutimin e projektligjit "Per Buxhetin e vitit 2018" me shoqerine civile:

Ora 11.00

- Shoqata e Botuesve Shqiptarë 

-  Shoqata e Botuesve të Librit Shkollor

- MK

- MFE

Ora 11.30

- Koalicioni për Arsimin në Shqiperi – ACE 

-Rrjeti Kombëtar për të Rinjtë në Shqipëri 

-MEDPAK - Shoqata e prindërve të fëmijëve me aftësi të kufizuar

 -Organizata Ballkan-Egjiptiane e Shqipërisë 

- Shoqata e Prinderve te femijeve me aftesi ndryshe

- Down Syndrome Albania Foundation

- Qendra “Për arsimin cilësor” 

- MASR

- MFE

II - Diskutimi dhe votimi nen per nen dhe ne teresi i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 92/2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë” me:

     - MFE

III - Diskutimi dhe votimi nen per nen dhe ne teresi i projektligjit "Per Buxhetin e vitit 2018", me:

- MASR

- MK

- MFE

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:11:30

Ne rend të dites:


Rendi i ditës :


-Diskutim nen për nen i projektligjit “Për buxhetin e vitit 2019 “ .


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 11:00

Ne rend të dites:

Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes ndryshuese nr.1 të marrëveshjes së huas të datës 31.12.2012, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (EBRD), për financimin e projektit të përmirësimit të sigurisë së digës në hidrocentralin e Komanit, ratifikuar me ligjin nr.103/2013”


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E hënë, 19 nëntor, 2018


Ora:10.00

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i procesverbalit,

2.      Opinioni i Bankës së Shqipërisë për projektbuxhetin e vitit 2019.

3.      Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së bashkëfinancimit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë dhe Fondit të Kombeve të Bashkuara për Popullsinë”. 

4.      Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes ndryshuese nr.1 të marrëveshjes së huas të datës 31.12.2012, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (EBRD), për financimin e projektit të përmirësimit të sigurisë së digës në hidrocentralin e Komanit, ratifikuar me ligjin nr.103/2013”.