Rendi i ditës

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 11:00

Ne rend të dites:

Projektligji “Për një ndryshim në ligjin 102/2015 "Për sektorin e gazit natyror", të ndryshuar"


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E martë, 20 nëntor 2018


Ora:10.00

Ne rend të dites:

  1. Miratimi i procesverbalit,
  2. Diskutimi i koncesioneve.
  3. Shqyrtimi i raporteve, në parim, të komisioneve të Kuvendit për projektbuxhetin e vitit 2019”.
  4.  Miratimi në parim i projektligjit “Për buxhetin e vitit 2019” dhe projektligjeve financiare që e shoqërojnë atë. 


 

I ftuar: Ministri i Financave dhe Ekonomisë


Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:09.00

Ne rend të dites:

Seance degjimore me anetarin e AMA-s, z. Zylyftar Bregu, ne kuader te shqyrtimit te kerkeses se Kryetarit te AMA-s per fillimin e procedurave per lirimin nga detyra si anetar i AMA-s.  


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë, 20 Nëntor 2018


Ora:10:00

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së komisionit datë 07.11.2018.

2.     Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes ndryshuese nr.1 të marrëveshjes së huas të datës 31.12.2012, ndërmjet Republikes së Shqipërisë dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (EBRD). Për financimin e projektit të përmirësimit të sigurisë së digës në hidrocentralin e Komanit, ratifikuar me ligjin nr.103/2013”, nismë e KM. 

3.      Shqyrtimi nen për nen i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10018, datë 13.11.2008, “Për Avokaturën e Shtetit”, nismë e deputetit z. A. Hyseni.