Rendi i ditës

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E merkure, 21 Nentor 2018


Ora:11:00

Ne rend të dites:

Tryeze konsultimi per projektligjin "Per noterine", me perfaqesues te Dhomes Kombetare te Noterise, kryetaret e Dhomave te Notereve, anetaret e Keshillit Kombetar te Dhomes, perfaqesues te Ministrise se Drejtesise, eksperte vendas dhe nderkombetare te Misionit "EURALIUS".


Komisioni për Politikën e Jashtme

Rendi i ditës:


Ora:10.30

Ne rend të dites:

Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes ndryshuese nr.1 të marrëveshjes së huas të datës 31.12.2012, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (EBRD), për financimin e projektit të përmirësimit të sigurisë së digës në hidrocentralin e Komanit, ratifikuar me ligjin nr. 103/2013”.


Rendi i ditës:

  1. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve paraardhese.
  2. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes ndryshuese nr.1 të marrëveshjes së huas të datës 31.12.2012, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (EBRD), për financimin e projektit të përmirësimit të sigurisë së digës në hidrocentralin e Komanit, ratifikuar me ligjin nr. 103/2013”.
  3. Çështje të tjera.Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:12:30

Ne rend të dites:


Seancë dëgjimore me Ministren e Drejtësisë, lidhur me zbatimin e ligjit nr.10 494, datë 22.12.2011 “Për mbikëqyrjen elektronike të personave, të cilëve u kufizohet lëvizja me vendim gjyqësor"

 


Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i ditës


Ora:11.00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi nen për nen i projektligjit "Për buxhetin e vitit 2019"

Votimi nen për nen dhe në tërësi i projektligjit "Për buxhetin e vitit 2019"


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E mërkurë, 21 nëntor 2018


Ora:10.00

Ne rend të dites:

  1. Miratimi i procesverbalit,
  2. Seancë dëgjimore për shqyrtimin e investimeve të parashikuara dhe buxhetin e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë në projektbuxhetin e vitit 2019.
  3. Seancë dëgjimore për shqyrtimin e investimeve të parashikuara dhe buxhetin e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në projektbuxhetin e vitit 2019.