Rendi i ditës

Komisioni për Politikën e Jashtme

Rendi i dites


Ora:13.45

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i kalendarit të punës tre javore të Komisionit

2.      Projektligji “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në marrëveshjen e Lisbonës për mbrojtjen e emërtimeve të origjinës dhe regjistrimin e tyre ndërkombëtar

3.      Projektligji “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në amendamentin e Kigalit të protokollit të Montrealit, “Për substancat që hollojnë shtresën e ozonit”

4.      Projektligji "Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë dhe Komisionit Evropian për programin e veprimit të bashkëpunimit ndërkufitar IPA II, ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë - Republika e Shqipërisë, 2014-2020, alokimet e vitit 2017"

5.      Çështje të tjera


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:11:30

Ne rend të dites:


Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:12.00

Ne rend të dites:


Seancë dëgjimore me anëtarin e AMA-s, z. Zylyftar Bregu, ne kuadër të shqyrtimit të kërkesës së Kryetarit të AMA-s, për fillimin e procedurave për lirimin nga detyra si anëtar i AMA-s.


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E hënë, 26 nëntor 2018


Ora:10.00

Ne rend të dites:

  1. Miratimi i procesverbalit,
  2. Seancë dëgjimore me shoqatat e biznesit për projektligjet financiare që shoqërojnë projektbuxhetin e vitit 2019.

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E hënë, 26 nëntor 2018


Ora:11:00

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së zhvilluar në datën 08.11.2018.

2.       Miratimi i kalendarit të punimeve të komisionit për periudhën 26 nëntor – 21 dhjetor 2018.

3.      Shqyrtimi i projektligjit “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në marrëveshjen e Lisbonës për mbrojtjen e emërtimeve të origjinës dhe regjistrimin e tyre ndërkombëtar” 

4.       Shqyrtimi i projektligjit “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në amendamentin e Kigalit të protokollit të Montrealit, “Për substancat që hollojnë shtresën e ozonit”” 

5.  Shqyrtimi i projektligjit "Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë dhe Komisionit Evropian për programin e veprimit të bashkëpunimit ndërkufitar IPA II, ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë - Republika e Shqipërisë, 2014-2020, alokimet e vitit 2017"