Rendi i ditës

Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i ditës


Ora:10.00

Ne rend të dites:

Seancë dëgjimore me rastin e Ditës Kombëtare të Rinisë.

Migrimi, arsimimi dhe punësimi i denjë i të rinjve në Shqipëri.

?


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E premte, 07 dhjetor 2018


Ora:12:00

Ne rend të dites:

Mbledhje e përbashkët e Këshillit për Legjislacionin dhe Komisionit për Çështjet Ligjore


1.      Vijimi i procedurës së shqyrtimit të projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 84/2017, datë 21.10.1998 “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar.

 

2.      Diskutimi i nismës në parim, nen për nen e në tërësi dhe miratimi i raportit për paraqitjen në seancë plenare.