Rendi i ditës

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:12:30

Ne rend të dites:

Rendi i ditës:

Shqytim i projektligjit “Për një shtesë në ligjin nr.8328, datë 16.4.1998, “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të të paraburgosurve”, të ndryshuar


Komisioni për Politikën e Jashtme

Rendi i dites


Ora:12.00

Ne rend të dites:

1.      Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes për bashkëpunimin, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Eurojust-it

2.      Çështje të tjera


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 11:00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi nen për nen i projektligjit "Për kadastrën në Republikën e Shqipërisë"
Shqyrtimi nen për nen i projektligjit "Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë"

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:11.00

Ne rend të dites:


 Shqyrtimi  i çështjes së konfliktit të interesit të anëtarit të AMA-s, zotit  Zylyftar Bregu.

 

 


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E hënë, 17 dhjetor 2018


Ora:11:00

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të komisionit të zhvilluara në datat 20 dhe 21 nëntor 2018.

2.      Shqyrtimi i projektligji “Për statusin e dëshmorit të atdheut”. 

3.      Shqyrtimi nen për nen dhe në tërësi i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.7829, datë 01.06.1994 “Për noterinë”, të ndryshuar.  


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E hënë, 17 dhjetor 2018


Ora:14:00

Ne rend të dites:

Seancë dëgjimore me kandidaturat per Komisioner të Avokatit të Popullit për vendet vakante në Seksionin e Përgjithshëm, Seksionin për Policinë, Shërbimin Sekret, Burgjet, Forcat e Armatosura dhe Pushtetin Gjyqësor, Seksionin për Organet e Administratës Qëndrore, të Pushtetit Vendor dhe të tretëve që veprojnë për llogari të tyre.


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E hënë, 17 dhjetor 2018


Ora:10.30

Ne rend të dites:

1. Miratimi i procesverbalit,

2. Projektvendim “Për një shtesë dhe ndryshim në strukturën dhe organikën e Autoritetit të Konkurrencës”.

3. Projektvendimin “Për miratimin e strukturës organizative të Institutit të Statistikave”.


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 16:00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi nen për nen i projektligjit "Për kadastrën në Republikën e Shqipërisë"
Shqyrtimi nen për nen i projektligjit "Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë"