Rendi i ditës

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi i projektligjit "Për statusin e dëshmorit të atdheut"


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E martë, 18 dhjetor 2018


Ora:09.30

Ne rend të dites:

Ora 09.30 :

1. Miratimi i procesverbalit,

2. Shqyrtimi i Dekretit të Presidentit të Republikës nr. 10997, datë 13.12.2018 Për kthimin e ligjit  nr. 99/2018 “Për Buxhetin e vitit 2019”.


 * Mbledhja do të zhvillohet pranë Sallës "Pjetër Arbnori".


Ora 11.00:

Seancë dëgjimore me kandidaturat e propozuara nga Këshilli i Ministrave me vendim nr. 711, datë 23.11.2018, të tre anëtarëve për Këshillin Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë”: 

 

  • Z. Ridvan Bode
  • Znj. Suela Popa
  • Znj. Edlira Luçi

 * Mbledhja do të zhvillohet pranë Sallës së Komisionit për Ekonominë dhe Financat, Kati i 2-të.


Ora 12.00 :

Seancë dëgjimore me kandidaturat e propozuara nga 28 Deputetë të Kuvendit të Republikës të tre anëtarëve për Këshillin Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë”:

 

  • Z. Artan Hoxha
  • Z.Arben Malaj
  • Znj. Luljeta Minxhozi

 * Mbledhja do të zhvillohet pranë Sallës së Komisionit për Ekonominë dhe Financat, Kati i 2-të. 

Ora 13.00 

Shqyrtimi i Dekretit të Presidentit të Republikës nr. 10929, datë 05.11.2018 për propozimin e Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit.


 * Mbledhja do të zhvillohet pranë Sallës së Komisionit për Ekonominë dhe Financat, Kati i 2-të.


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë, 18 dhjetor 2018


Ora:10:00

Ne rend të dites:

1.  Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes për bashkëpunimin, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Eurojust-it”. 

2.  Shqyrtimi nen për nen dhe në tërësi i projektligjit “Për një shtesë në ligjin nr.8328, datë 16.4.1998, “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të të paraburgosurve”, të ndryshuar. 

3.    Vazhdimi i shqyrtimit nen për nen dhe në tërësi i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.7829, datë 01.06.1994 “Për noterinë”, të ndryshuar .


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë 18 dhjetor 2018


Ora:16:00

Ne rend të dites:

1.      Projektligj “Për përfundimin e proceseve tranzitore në Republikën e Shqipërisë” 

2.      Projektligj “Për kadastrën në Republikën e Shqipërisë” 


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:12:00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.108/2014 “Për Policinë e Shtetit”, te ndryshuar”.