Rendi i ditës

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 10:00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi i projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 64, datë 31.5.2012 "Për peshkimin", të ndryshuar"


Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:09.00

Ne rend të dites:


 

1.      Diskutimi në parim i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”- nismë deputeti; komision përgjegjës.

         Prezantimi nga propozueset, deputetet Kejdi Mehmetaj dhe Floida Kërpaçi.

 

2.      Dëgjesë me Ministren e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, znj.Besa Shahini, në kuadër të shqyrtimit të projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”- nismë deputeti.

 

3.      Vendim i komisionit për shpalljen e 3 vendeve vakante për anëtar të Këshillit Drejtues të RTSH.

 

 Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E mërkurë, 30 Janar 2019


Ora:10:30

Ne rend të dites:

 

Shqyrtimi i Projektvendimit  “Për disa ndryshime në vendimin e Kuvendit nr. 166, datë 16.12.2004 “Për miratimin e Rregullores së Kuvendit të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar.  (Komision përgjegjës)


Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i ditës


Ora:10.00

Ne rend të dites:

-          Miratimi i procesverbalit te datës 28 janar.

-          Seancë dëgjimore me Ministren e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale në lidhje me tarifat e reja të vendosura nga Urdhri i   Stomatologut.