Rendi i ditës

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 11:00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi i projektligjit "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.171/2014 "Për përfundimin e procedurave ligjore të kalimit të tokës bujqësore të ish-ndërmarrjeve bujqësore në pronësi të përfituesve", të ndryshuar" (nismë deputeti) 


Shqyrtimi i projektligjit "Për një ndryshim dhe një shtesë në ligjin nr. 9948, datë 7.7.2008 "Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit te titujve të pronesise mbi tokën bujqësore", të ndryshuar" (nismë deputeti)


Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i ditës


Ora:10.00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi në parim i projektligjit “Për nxitjen e punësimit”. (Komision përgjegjës)