Rendi i ditës

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë, 19 shkurt 2019


Ora:12:00

Ne rend të dites:

    Miratimi i procesverbaleve të datës 5 shkurt, 6 shkurt  dhe 11 shkurt 2019

  Projektvendim “Për miratimin e strukturës organizative të Këshillit të Lartë Gjyqësor” 

   Projektvendim “Për miratimin e strukturës organizative të Këshillit të Lartë të Prokurorisë”