Rendi i ditës

Komisioni për Politikën e Jashtme

Rendi i dites


Ora:09.00

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i kalendarit tre javor të punimeve të Komisionit

2.      Miratimi i procesverbaleve të datës 12 shkurt 2019

3.     “Për ratifikimin e marrëveshjes ndryshuese të marrëveshjes për bashkëpunimin teknik, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Zhvillimit Urban, dhe qeverisë së Konfederatës Zvicerane, të përfaqësuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, për programin e zhvillimit rajonal për Shqipërinë, ratifikuar me ligjin nr. 66/2017

4.      Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet palëve të Konventës së Bashkëpunimit Policor për Evropën Juglindore, për shkëmbimin e automatizuar të të dhënave të ADN-së, daktiloskopike dhe të të dhënave të regjistrimit të automjeteve, dhe marrëveshjes së saj zbatuese


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:12:30

Ne rend të dites:

Rendi i ditës :


-Miratim i kalendarit 3 javor te punës së komisionit.

 

-Miratim i procesverbaleve të mbledhjeve të datave 11.02.2019 dhe 12.02.2019 .

 

-Shqyrtim i Projektligjit “Për një shtesë në ligjin nr.8952, datë 10.10.2002, “Për letërnjoftimin elektronik të shtetasve shqiptarë”, të ndryshuar”’

 

 -Shqyrtim i Projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet palëve të Konventës së Bashkëpunimit Policor për Evropën Juglindore, për shkëmbimin e automatizuar të të dhënave të ADN-së, daktiloskopike dhe të të dhënave të regjistrimit të automjeteve, dhe marrëveshjes së saj zbatuese