Rendi i ditës

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 11:00

Ne rend të dites:

Seancë dëgjimore me kryetarin e Entit Rregullator të Ujit, lidhur me raportin e veprimtarisë vjetore të këtij institucioni për vitin 2018Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:11:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës :


-Seancë dëgjimore me Drejtorinë e Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave, mbi veprimtarinë e këtij shërbimi përgjatë vitit 2018


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë, 12 mars 2019


Ora:10:00

Ne rend të dites:

1- Miratimi i procesverbalit të 6 mars 2019

2- Seancë dëgjimore, raportimi i Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, për vitin 2018


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E martë, 12 mars 2019


Ora:10:30

Ne rend të dites:

Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë, për bashkëpunim financiar 2016 për projektin “Programi i investimeve për shpërndarjen e energjisë elektrike I””