Rendi i ditës

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 11:00

Ne rend të dites:

- Miratimi i projektrezolutës "Për vlerësimin e veprimtarisë vjetore të Entit Rregullator të Ujit për vitin 2018".

- Projektligji "Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet, Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe
qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për Bashkëpunimin Teknik 2017 për
projektin “Zhvillim i qëndrueshëm i zonave rurale”"

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:11:00

Ne rend të dites:


Rendi i ditës:


Seancë dëgjimore me Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, mbi veprimtarinë e këtij shërbimi përgjatë vitit 2018.