Rendi i ditës

Komisioni për Politikën e Jashtme

Rendi i dites


Ora:09.00

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i procesverbaleve të datave 1 dhe 6 mars 2019

2.      Shqyrtimi dhe miratimi i programit të punës të komisionit për datat 25 mars – 12 prill 2019

3.      Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, Republikës së Malit të Zi dhe Komisionit Evropian, për programin e veprimit të bashkëpunimit ndërkufitar IPA II, Mali i Zi – Shqipëri, alokimet e vitit 2017”


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:10:00

Ne rend të dites:


Rendi i ditës :


Shqyrtim i Projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, Republikës së Malit të Zi dhe Komisionit Evropian, për programin e veprimit të bashkëpunimit ndërkufitar IPA II, Mali i Zi – Shqipëri, alokimet e vitit 2017”


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë 26 mars 2019


Ora:10:30

Ne rend të dites:

 Ora 10:30

1. Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, Republikës së Malit të Zi dhe Komisionit Evropian, për programin e veprimit të bashkëpunimit ndërkufitar IPA II, Mali i Zi – Shqipëri, alokimet e vitit 2017” (Komision për dhënie mendimi)

 

2. Miratimi i projekt-rezolutës “Mbi vlerësimin e veprimtarisë vjetore të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin 2018” (Komision përgjegjës)

 

3. Miratimi i projekt-rezolutës “Mbi vlerësimin e veprimtarisë vjetore të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi për vitin 2018” (Komision përgjegjës)


Ora 12:00

- Tryeza e konsultimit mbi projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.10031, datë 11.12.2008, “Për shërbimin përmbarimor gjyqësor privat”, i ndryshuar