Rendi i ditës

Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i ditës


Ora:11.00

Ne rend të dites:

Vizitë pune pranë ISHP-së, me rastin e Javës Europiane të Vaksinimit (22-28 prill).


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E mërkurë, 24 prill 2019


Ora:10:30

Ne rend të dites:

Shqyrtimin nen për nen të projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10031, datë 11.12.2008, “Për shërbimin përmbarimor gjyqësor privat”, të ndryshuar.