Rendi i ditës

Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i ditës


Ora:10.00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi nen për nen i projektligjit "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.10107, datë 30.3.2009, “Për kujdesin shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar.” (Komision përgjegjës)


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E hënë, 06 maj 2019


Ora:10:00

Ne rend të dites:

1.      Shqyrtimi i raportit vjetor  të Agjencisë së Trajtimit të Pronave  për veprimtarinë e ushtruar gjatë vitit 2018.

2.      Shqyrtimi i projektvendimit “Për një ndryshim në strukturën dhe organikën e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi”.


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:11:30

Ne rend të dites:


Rendi i ditës :


    Shqyrtimi i Dekretit të  Presidentit të Republikës  nr.11175, datë19.04.2019 për kthimin për rishqyrtim të ligjit nr.20/2019 “Për disa ndryshime dhe shtesa  në ligjin nr.12/2018, “Për vlerësimin kalimtar  dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për çështjet  e brendshme dhe ankesat, në Ministrinë e Brendshme”.


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:10:30

Ne rend të dites:

Rendi i ditës :


Vizitë në ambjentet e Drejtorisë së Policisë Fier .