Rendi i ditës

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E enjte, 9 maj 2019


Ora:11:00

Ne rend të dites:

1. Miratimi i procesverbaleve të datave 25 mars 2019, 17, 23 dhe 24 prill 2019.

      2. Seancë Dëgjimore për Raportimin e Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit    të Pasurive për veprimtarinë e vitit 2018