Rendi i ditës

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 11:30

Ne rend të dites:

Shqyrtimi i projektrezolutës "Për vlerësimin e veprimtarisë së Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare AKEP për vitin 2018"

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E mërkurë, 22 maj 2019


Ora:10:00

Ne rend të dites:

1-      Miratimi i procesverbaleve të datave 13 dhe 15 maj 2019

2-      Shqyrtimi në parim i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.7895, datë 27.01.1995, “Kodi Penal i republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar”                                        

3-      Shqyrtimi nen për nen i projektvendimit “Për disa ndryshime në vendimin e Kuvendit nr. 166, datë 16.12.2004 “Për miratimin e Rregullores së Kuvendit të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar