Rendi i ditës

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 11:00

Ne rend të dites:

Seancë dëgjimore me kryetarin e Entit Rregullator të Energjisë ERE z. Ahmeti, lidhur me shqyrtimin e raportit vjetor të këtij institucioni për vitin 2018


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Shqyrtim i Projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995, “Kodi penal i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar.


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E martë, 21 maj 2019


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi i Projektligjit “Për  trajtimin financaiar, suplementar, të punonjësve që kanë punuar në miniera, në nëntokë, të punonjëave të industrisë së naftës e të gazit dhe të punonjësve që kanë punuar në metalurgji”                                                                                           


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë, 21 maj 2019


Ora:11:00

Ne rend të dites:

 Seancë dëgjimore me Avokatin e Popullit për raportimin e veprimtarisë vjetore për vitin 2018