Rendi i ditës

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E hënë, 27 maj 2019


Ora:10:30

Ne rend të dites:

 -         Raporti i veprimtarisë vjetore të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare për vitin 2018
-           Seancë dëgjimore me kandidatët për emërimin anëtar në Këshillin e Statistikave:

                           Znj. Eni Vasili, propozuar nga Këshilli i Ministrave

                           Znj. Ines Mucostepa, propozuar ngaBashkimi i Dhomave të Tregëtisë dhe Indrustrisë së Shqipërisë.

                           Z. Endrit Lami, propozuar ngaMinistria e Financave?

 


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 11:30

Ne rend të dites:

Seancë dëgjimore me përfaqësues të Ministrisë së Energjisë dhe Infratsrukturës, ERE, KESH, OST, OSHEE, AKBN lidhur me problematikat e hasura gjatë shqyrtimit të raportit vjetor të Entit Rregullator të Energjisë për vitin 2018. 


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E hënë, 27 maj 2019


Ora:11:00

Ne rend të dites:

Mbledhe e përbashkët me Komisionin për Sigurinë Kombëtare

Salla e Grupit, kati IV, Kryesia e Kuvendit

1-      Seancë dëgjimore me Prokuroren e Përgjithshme për raportimin e veprimtarisë për vitin 2018


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E hënë, 27 maj 2019


Ora:15:30

Ne rend të dites:

Seancë Dëgjimore për raportimin e Komisionit të Pavarur për Monitorimin dhe Ndjekjen e zbatimit të ligjit nr.115/2016 "Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë" (për periudhën Nëntor 2018 - Maj 2019)