Rendi i ditës

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 11:00

Ne rend të dites:

- Shqyrtimi i projektligjit “Për disa ndryshime në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar" (Nismë e 37 mijë zgjedhësve)


- Shqyrtimi i projektligjit “Për disa ndryshime në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar" (Nismë deputetësh)
Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i ditës


Ora:9.00

Ne rend të dites:

1. Miratimi i procesverbalit të datës 20 maj 2019.

2. Shqyrtimi në parim i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995, "Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar”.

(Komision për dhënie mendimi)

Mbledhja e komisionit zhvillohet te salla e Komisionit për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë (kati 2)


Ora 10.00

Seancë dëgjimore me grupet e interesit për projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995, "Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar”.

Mbledhja e komisionit zhvillohet te salla e Komisionit për Ekonominë dhe Financat (kati 2)