Rendi i ditës

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E enjte, 06 qershor 2019


Ora:10:00

Ne rend të dites:

·        Shqyrtimi i projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9917, datë 19.5.2008, “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, të ndryshuar

·        Shqyrtimi i projektligjit “Për administrimin e pasurive të sekuestruara e të konfiskuara”Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 10:00

Ne rend të dites:

- Shqyrtimi dhe votimi i projektligjit “Për disa ndryshime në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar" (Nismë e një grupi deputetësh)


- Shqyrtimi dhe votimi i projektrezolutës "Për vlerësimin e veprimtarisë së Entit Rregullator të Energjisë për vitin 2018"


Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i ditës


Ora:11.00

Ne rend të dites:

- Miratimi i kalendarit të punës së komisionit.

- Miratimi nen për nen i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995, "Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar”. (Nismë deputetësh)

(Komision për dhënie mendimi)


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E enjte, 06 qershor 2019


Ora:12:30

Ne rend të dites:

·        Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes me shkëmbim notash, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (OECD), për bërjen palë në kuadrin gjithëpërfshirës të projektit ndërkombëtar mbi erozionin e bazës së tatueshme dhe transferimin e fitimit (BEPS)”