Rendi i ditës

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 11:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës:
Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë (huamarrësi), Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE), sh.a., (agjencia zbatuese e projektit) dhe KfW, Frankfurt am Main (KfW), për programin e investimeve për shpërndarjen e energjisë elektrike 1” 

Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Mbretërisë së Arabisë Saudite, për shërbimet ajrore”

Komisioni për Politikën e Jashtme

E hene, 10 qershor 2019


Ora:12.00

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i procesverbalit të datës 28,  maj 2019

2.      Miratimi i draft-kalendarit trejavor të punës së komisionit 3 – 21 qershor 2019

Projektligji "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore” 


Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:9.00

Ne rend të dites:


Shqyrtimi i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7895, datë 27.01.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, propozim i një grupi deputetësh (komision për dhënie mendimi).  


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E hënë, 10 qershor 2019


Ora:10:30

Ne rend të dites:

1-      Shqyrtimi nen për nen i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.7895, datë 27.01.1995, “Kodi Penal i republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar”


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:10:30

Ne rend të dites:


Rendi i ditës:


-Shqyrtim në parim i projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.157/2013, “Për masat kundër financimit të terrorizmit”, të ndryshuar


-Shqyrtim në parim i projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9917, datë 19.5.2008, “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, të ndryshuar .


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:10:30

Ne rend të dites:


Rendi i ditës:


-Shqyrtim në parim i projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.157/2013, “Për masat kundër financimit të terrorizmit”, të ndryshuar


-Shqyrtim në parim i projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9917, datë 19.5.2008, “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, të ndryshuar .


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:10:00

Ne rend të dites:


Rendi i ditës :


-Shqyrtim nen për nen i projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.157/2013, “Për masat kundër financimit të terrorizmit”, të ndryshuar


-Shqyrtim nen për nen i projektligjit “Për administrimin e pasurive të sekuestruara e të konfiskuara.


-Shqyrtim nen për nen i projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9917, datë 19.5.2008, “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, të ndryshuar .