Rendi i ditës

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E merkure, date 26 qershor 2019


Ora:10:00

Ne rend të dites:

1-    Përmbyllja e procedurës së shqyrtimit të kërkesës së 55 deputetëve për shkarkimin e Presidentit të Republikës

1.1.Votimi i propozimit

1.2.Përgatitja dhe përcjellja e raportit seancës plenare

2-      Shqyrtimi i Dekretit të Presidentit të Republikës nr. 11195, datë 31.05.2019, “Për kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 26/2019, “Për Shërbimin Përmbarimor Gjyqësor Privat”

3-    Shqyrimi i Projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë, për bashkëpunimin financiar 2018 për projektin “Programi sektorial i ujërave/furnizimi me ujë i zonave rurale IV”