Rendi i ditës

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 11:00

Ne rend të dites:

1. Shqyrtimi i projektligjit "Për ratifikimin e marrëveshjes së huas, të lidhur ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, në cilësinë e huamarrësit, Fondit Shqiptar të Zhvillimit, në cilësinë e agjencisë së zbatimit të projektit, dhe KfW Frankfurt Am Main, për financimin e programit të furnizimit me ujë të zonave rurale IV"

2. Shqyrtimi i projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.10 006, datë 23.10.2008, “Për mbrojtjen e faunës së egër”, të ndryshuar"


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:10:00

Ne rend të dites:


Rendi i ditës:

Shqyrtimi i projektligjit "Për organizimin dhe funksionimin e shërbimit të provës"


Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:10.00

Ne rend të dites:


Seancë dëgjimore për diskutimin e projektligjit “Për Akademinë e Shkencave në Republikën e Shqipërisë” me akademikët e Asamblesë së Akademisë së Shkencave dhe të Akademisë së Studimeve Albanologjike (komision përgjegjës).Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë, 9 korrik 2019


Ora:10:00

Ne rend të dites:

1-      Seancë dëgjimore me Institucionin e Avokaturës së Shtetit për raportimin vjetor të ekzekutimit të vendimeve të Gjykatës Europiane e të Drejtave të Njeriut, për vitin 2018.

                             

2-      Seancë dëgjimore me Zëvendëskryeministrin për politikat në shërbimin civil dhe zbatimin e tyre (raporti i Departamentit të Administratës Publike, për gjendjennë shërbimin civil, për vitin 2018)

                           


Komisioni për Integrimin Europian

Mbledhje Komisioni


Ora:9.00

Ne rend të dites:

  1. Shqyrtimi I projektligjit “Projektligjin “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.9636, datë 6.11.2006, “Për mbrojtjen e shëndetit nga produktet e duhanit
  2. Te tjera