Rendi i ditës

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:10.00

Ne rend të dites:


 

E mërkurë , 10 korrik, ora 10.00

 

Seancë dëgjimore për diskutimin e projektligjit “Për Akademinë e Shkencave në Republikën e Shqipërisë”, propozim i një grupi deputetësh, me rektorë të universiteteve publike (komision përgjegjës).

 

Ora 12.00

Seancë dëgjimore për diskutimin e projektligjit “Për Akademinë e Shkencave në Republikën e Shqipërisë”, propozim i një grupi deputetësh, me akademikun Artan Fuga.


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 11:00

Ne rend të dites:

Seancë dëgjimore me grupet e interesit lidhur me shqyrtimin e projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.9636, datë 6.11.2006, “Për mbrojtjen e shëndetit nga produktet e duhanit”

Shqyrtimi dhe votimi i projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.9636, datë 6.11.2006, “Për mbrojtjen e shëndetit nga produktet e duhanit”


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E mërkurë, datë 10.07.2019


Ora:10:00

Ne rend të dites:

  1. Shqyrtimi i raportit "Mbi gjendjen e sistemit gjyqësor dhe veprimtarinë e Këshillit të Lartë Gjyqësor për vitin 2018". 
  2. Vazhdimi i shqyrtimit nen për nen të projektvendimit “Për disa ndryshime në vendimin e Kuvendit nr. 166, datë 16.12.2004 “Për miratimin e Rregullores së Kuvendit të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar.