Rendi i ditës

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E enjte, 11 korrik 2019


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Vazhdimi i shqyrtimit nen për nen të projektvendimit “Për disa ndryshime në vendimin e Kuvendit nr. 166, datë 16.12.2004 “Për miratimin e Rregullores së Kuvendit të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar.  


---

E enjte, 11 korrik 2019


Ora:13:00

Ne rend të dites:

1.      Konstituimi i Komisionit Hetimor të Kuvendit

2.      Deklarimi i qëllimit të ngritjes së Komisionit me vendimin nr 84/2019 të Kuvendit;

3.       Zgjedhja  e sekretarit të Komisionit Hetimor;

4.       Caktimi i relatorëve për hartimin e projekt rregullores së Komisionit dhe të planit paraprak të hetimit.


Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:18.00

Ne rend të dites:


Seancë dëgjimore me Ministren e Arsimit, Sportit dhe Rinisë për diskutimin e projektligjit “Për Akademinë e Shkencave në Republikën e Shqipërisë”, propozim i një grupi deputetësh (komision përgjegjës).