Rendi i ditës

Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i ditës


Ora:10.00

Ne rend të dites:

- Miratimi i kalendarit të punës së komisionit për periudhën 2 - 20 shtator 2019.

- Shqyrtimi i projektligjit "Për ratifikimin e marrvëveshtjes, për mbrojtjen shoqërore, ndërmejt Republikes së Shqipërisë dhe Kanadasë. (Komision përgjegjës)

- Shqyrtimi i projektligjit "Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën për përpunimin e farmakopesë europiane, Strasburg 22.VII.1964, tekst i ndryshuar në përputhje me dispozitat e protokollit të konventës (EST nr.134)" (Komision përgjegjës)


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E mërkurë, 4 shtator 2019


Ora:11:00

Ne rend të dites:

1- 1.      Shqyrtimi i Projektligjit "Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën për Përpunimin e Farmakopesë Evropiane, Strasburg 22.VII.1964, tekst i ndryshuar në përputhje me dispozitat e protokollit të konventës (EST nr.134)"

 

2.      Shqyrtimi i Projektligjit "Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, Republikës së Kosovës dhe Komisionit Evropian, për programin e veprimit të bashkëpunimit ndërkufitar IPA II, Shqipëri - Kosovë 2014-2020, alokimet e vitit 2017"

 

3.      Shqyrtimi i Projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, për projektin për lehtësimin e tregtisë dhe të transportit në Ballkanin Perëndimor me qasje programatike me shumë faza”

 

4.      Shqyrtimin e Projektvendit “Për zgjedhjen e z. Besnik Dervishi Komisioner për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale”


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E martë, 04 shtator 2019


Ora:10:30

Ne rend të dites:

Seancës dëgjimore me kandidatin për pozicionin e Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit Z. Petraq Milo, propozuar me Dekretin Nr. 11229 datë: 17.07.2019.