Rendi i ditës

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E premte, datë 6 shtator 2019


Ora:10:00

Ne rend të dites:

1-      Shqyrtimi i Dekretit të Presidentit të Republikës "Për kthimin e ligjit nr. 38/2019 "Për disa shtesa ndryshime në ligjin nr. 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore"".                            

 

2-      Shqyrtimi i Dekretit të Presidentit të Republikës "Për kthimin e ligjit nr. 44/2019 "Për disa shtesa ndryshime në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995 "Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë", të ndryshuar.