Rendi i ditës

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:11.00

Ne rend të dites:


Seancë dëgjimore me Shoqatën e Botuesve Shqiptarë në lidhje me problemet që shqetësojnë sektorin e librit në Shqipëri.

 


Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i ditës


Ora:10.00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi në parim i projektligjit "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9942, datë 26.6.2008, “Për parandalimin e çrregullimeve të shkaktuara nga pamjaftueshmëria e jodit në organizmin e njeriut”, të ndryshuar”.      

(Komision përgjegjës)


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

e martë, 17.09.2019


Ora:ora 11:00

Ne rend të dites:

-          Shqyrtimi i projektligjit “Për ndryshimet klimatike”


Komisioni për Integrimin Europian

Mbledhje, Komisioni për Integrimin Europian


Ora:12.15

Ne rend të dites:

  1. Miratimi I procesverbalit te mbledhjes, date 09.09.2019 (derguar me email)
  2. Séance degjimore me Ministrin ne detyre për Europen dhe Punët e Jashtme, Z. Gent Cakaj
  3. Shqyrtimi I projektligjit “Per ndryshimet klimatike”
  4. Te tjera

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë, 17 shtator 2019


Ora:10:00

Ne rend të dites:

1-      Miratimi i procesverbaleve të datave 3, 4 dhe 6 shtator 2019

 

2-      Shqyrtimi i Projektligjit "Për një ndryshim në ligjin nr.9695, datë 19.3.2007, “Për procedurat e birësimit dhe Komitetin Shqiptar të Birësimit”, të ndryshuar