Rendi i ditës

Komisioni për Politikën e Jashtme

E enjte, 23 janar 2020


Ora:13.00

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i kalendarit trejavor të punës së komisionit 20 janar – 7 shkurt 2020

2.      Miratimi i procesverbaleve të datave 14, 21, 22, 25 nëntor dhe 11 dhjetor 2019

3.      Projektligji “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në aneksin VI të konventës ndërkombëtare detare “Për parandalimin e ndotjeve nga anijet, 1973”, të ndryshuar me protokollin e vitit 1978 (MARPOL 73/78)”

4.      Projektligji “Për ratifikimin e Konventës së Minamatës “Për mërkurin” 


Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:10.00

Ne rend të dites:

E enjte, 23 janar 2020, ora 10.00


·         Miratimi i procesverbaleve të datave 10, 11, 12 dhe 16 dhjetor 2019.


·         Diskutimi dhe miratimi i kalendarit 3-javor të punës së Komisionit.

Ora 12.00

·         Diskutimi i Dekretit të Presidentit të Republikës nr. 11413, datë 11.01.2020, “Për kthimin e ligjit nr. 91/2019, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar””, Depozituar më 13.01.2019- ne seancën plenare të datës 30.01.2020.


 


Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i dites


Ora:11.00

Ne rend të dites:

E enjte, 23 janar 2020, ora 11.00

 

·         Miratimi i procesverbaleve të datave 20, 21 nëntor  dhe 5 dhjetor 2019.

 

·         Diskutimi dhe miratimi i kalendarit 3-javor të punës së Komisionit.


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E enjte, 23 janar 2020


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi i Aktit Normativ “Për disa ndryshime në ligjin nr.99/2018 “Për Buxhetin e vitit 2019”, të ndryshuar”

Shqyrtimi i Aktit Normativ “Për disa shtesa në ligjin nr.8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar”

Shqyrtimi i projektligjit “Për shkëmbimin automatik të informacionit të llogarive financiare”  

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E enjte, 23 janar 2020


Ora:10:00

Ne rend të dites:

  • 1.    Miratimi i draft-kalendarit të raportimeve të institucioneve për veprimtarinë e tyre gjatë vitit 2019
  • 2. Shqyrtimin e projektligjit "Për pranimin e instrumentit te amendamentit të Kushtetutës së Organizatës Ndërkombëtare të Punës, 1986"
  • 3. Shqyrtimin e projektligjit "Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, për themelimin e qendrave kulturore dhe informative në Republikën e Shqipërisë dhe të qendrave kulturore dhe informative në Republikën e Maqedonisë së Veriut"             
  • 4.   Shqyrtimin e  projektligji “Për dhënie amnistie”