Rendi i ditës

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 11:00

Ne rend të dites:

Prezantimi i projektligjit "Për prodhimin, transportimin dhe tregtimin e biokarburanteve dhe të lëndëve të tjera djegëse të rinovueshme për transport"

në orën 12:00
Seancë dëgjimore me La Petrolifera Italo-Albanese lidhur me shqyrtimin e projektligjit "Për prodhimin, transportimin dhe tregtimin e biokarburanteve dhe të lëndëve të tjera djegëse të rinovueshme për transport"

në orën 14:00
Projektligji "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8561, dt. 22.12.1999 "Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private për interes publik" të ndryshuar"

Komisioni për Politikën e Jashtme

E hene, 27 janar 2020


Ora:13.00

Ne rend të dites:

1.      Projektligj "Për pranimin e instrumentit te amendamentit të Kushtetutës së Organizatës Ndërkombëtare të Punës, 1986" (Rel. Reme Lala, komision për dhënie mendimi)

2.      Projektligji "Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, për themelimin e qendrave kulturore dhe informative në Republikën e Shqipërisë dhe të qendrave kulturore dhe informative në Republikën e Maqedonisë së Veriut" (Rel. Vasil Sterjovski, komision për dhënie mendimi)

3.      Projektligji “Për ratifikimin e protokollit të gjashtë shtesë të marrëveshjes për Forcën Shumëkombëshe të Paqes në Evropën Juglindore” (Rel. Elona Gjebrea, komision për dhënie mendimi)


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

E hënë, datë 27.01.2020, ora 10:30


Ora:10:30

Ne rend të dites:


Rendi i ditës :

 

-Miratim i kalendarit 3-javor të punës së komisionit.

-Shqyrtim i Projektligjit “Për ratifikimin e protokollit të gjashtë shtesë të marrëveshjes për Forcën Shumëkombëshe të Paqes në Evropën Juglindore”


Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i dites


Ora:11.00

Ne rend të dites:

Rendi i dites 


1-  Shqyrtimi i Projektligjit "Për pranimin e instrumentit te amendamentit të Kushtetutës së Organizatës Ndërkombëtare të Punës, 1986".


2-     Shqyrtimi i  Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9942, datë 26.6.2008, “Për parandalimin e çrregullimeve të shkaktuara nga pamjaftueshmëria e jodit në organizmin e njeriut”, të ndryshuar 


Komisioni për Integrimin Europian

Mbledhje komisioni


Ora:12:00

Ne rend të dites: