Rendi i ditës

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

E martë, datë 04.02.2020


Ora:11:00

Ne rend të dites:


Rendi i ditës :

 

-Vizitë njohëse /informuese tek Reparti i Forcave Ajrore .

 


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 11:00

Ne rend të dites:


Shqyrtimi i projektligjit "Për produktet plehëruese"


Komisioni për Politikën e Jashtme

E marte, 04 shkurt 2020


Ora:13.00

Ne rend të dites:

1.   Miratimi i procesverbaleve të datave 23 dhe 27 janar 2020

2.   Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 108/2013, “Për të huajt”, të ndryshuar (komision për dhënie mendimi)


Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i dites


Ora:10;00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës:

 

Ora 10:00

Shqyrtimi i Projekligjit  “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 9863,  datë 28.1.2008 “Për ushqimin”, i ndryshuar.


Ora 11:00

Shqyrtimi i projektligji “Për të huajt”


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë, 04 shkurt 2020


Ora:11:00

Ne rend të dites:

1.      Shqyrtimi i projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 108/2013, “Për të huajt”, të ndryshuar