Rendi i ditës

Komisioni për Politikën e Jashtme

E hene, 6 prill 2020


Ora:11.00

Ne rend të dites:

1.     Miratimi i kalendarit të punimeve tre javore të Komisionit 30 mars - 17 prill 2020

2.     Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së datës 4 shkurt 2020

3.     Projektligj "Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit për programin e bashkëpunimit ndërkufitar IPA CBC Shqipëri-Kosovë alokimet e vitit 2018"

4.     Projektligj "Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për politikën për zhvillim për aksesin e barabartë gjinor në mundësitë ekonomike"


Mbledhja do te zhvillohet online ne platformen Cisco Webex


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 9:00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi i projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, të ndryshuar””