Kërko për akte

Titulli i aktit
Datë miratimi nga:
Datë miratimi deri:
Viti
Tipi i aktit
Nr

Fjale kyçe
Fletore zyrtare nr
Fletore zyrtare datë:Rezultatet e kërkimit

# Akt Datë miratimi Tipi i aktit Nr
1 Vendim nr. 49/2020 “Për ndryshim të rendit të ditës në seancë plenare” 29/07/2020 Vendim 49/2020
2 Ligj nr. 102/2020 “Për zhvillimin rajonal dhe kohezionin” 29/07/2020 Ligj 102/2020
3 Ligj nr. 103/2020 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr.28, datë 2.7.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për disa ndryshime në ligjin nr. 88/2019, “Për buxhetin e vitit 2020”, të ndryshuar”” 29/07/2020 Ligj 103/2020
4 Ligj nr. 104/2020 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 30, datë 20.7.2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në aktin normativ nr. 3, datë 15.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga Covid-19”, të ndryshuar”” 29/07/2020 Ligj 104/2020
5 Ligj nr. 105/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 79/2017 “Për sportin”” 29/07/2020 Ligj 105/2020
6 Ligj nr. 106/2020 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar” 29/07/2020 Ligj 106/2020
7 Ligj nr. 107/2020 “Për një shtesë në ligjin nr.8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar” 29/07/2020 Ligj 107/2020
8 Ligj nr. 108/2020 “Për një ndryshim në ligjin nr. 87/2019 “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”” 29/07/2020 Ligj 108/2020
9 Ligj nr. 109/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 4/2020, “Për shkëmbimin automatik të informacionit të llogarive financiare”” 29/07/2020 Ligj 109/2020
10 Ligj nr. 110/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar” 29/07/2020 Ligj 110/2020