Kërko për akte

Titulli i aktit
Datë miratimi nga:
Datë miratimi deri:
Viti
Tipi i aktit
Nr

Fjale kyçe
Fletore zyrtare nr
Fletore zyrtare datë:Rezultatet e kërkimit

# Akt Datë miratimi Tipi i aktit Nr
1 Ligj nr. 18/2020 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 1, datë 31.1.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për masat parandaluese në kuadër të forcimit të luftës kundër terrorizmit, krimit të organizuar, krimeve të rënda dhe konsolidimit të rendit e sigurisë publike”” 05/03/2020 Ligj 18/2020
2 Ligj nr. 19/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 34/2019, “Për administrimin e pasurive të sekuestruara e të konfiskuara” 05/03/2020 Ligj 19/2020
3 Ligj nr. 20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë” 05/03/2020 Ligj 20/2020
4 Ligj nr. 21/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 89/2014 “Për pajisjet mjekësore”” 05/03/2020 Ligj 21/2020
5 Ligj nr. 22/2020 “Për disa shtesa në ligjin nr. 71/2016 “Për kontrollin kufitar”” 05/03/2020 Ligj 22/2020
6 Vendim nr. 11/2020 “Për ngritjen e nënkomisionit “Për zhvillim të qëndrueshëm”, në përbërje të Komisionit të përhershëm parlamentar për Ekonominë dhe Financat” 17/02/2020 Vendim 11/2020
7 Ligj nr. 17/2020 “Për produktet plehëruese” 17/02/2020 Ligj 17/2020
8 Vendim nr. 8/2020 “Për mosmiratimin e projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9636, datë 6.11.2006, “Për mbrojtjen e shëndetit nga produktet e duhanit””, të ndryshuar” 17/02/2020 Vendim 8/2020
9 Vendim nr. 9/2020 “Për një shtesë dhe disa ndryshime në vendimin e Kuvendit nr. 99/2017 “Për ngritjen e nënkomisionit “Për qeverisjen vendore” në përbërje të Komisionit të përhershëm Parlamentar për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut””, të ndryshuar” 17/02/2020 Vendim 9/2020
10 Vendim nr. 10/2020 “Për një shtesë në vendimin e Kuvendit nr. 90/2017 “Për caktimin e anëtarësisë së komisioneve të përhershme të Kuvendit”, të ndryshuar” 17/02/2020 Vendim 10/2020