Kërko për akte

Titulli i aktit
Datë miratimi nga:
Datë miratimi deri:
Viti
Tipi i aktit
Nr

Fjale kyçe
Fletore zyrtare nr
Fletore zyrtare datë:Rezultatet e kërkimit

# Akt Datë miratimi Tipi i aktit Nr
1 Vendim nr. 95/2018 “Për ndryshim të rendit të ditës në seancë plenare” 20/09/2018 Vendim 95/2018
2 Ligj nr. 62 /2018 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Fondit OPEC për Zhvillim Ndërkombëtar (OFID) për projektin e punimeve për riparime emergjente të autostradës Tiranë – Elbasan” 20/09/2018 Ligj 62/2018
3 Ligj nr. 63/2018 “Për eurobondin që do të emetohet nga Ministri i Financave dhe Ekonomisë dhe blerjen mbrapsht (buyback) të një pjese të eurobondit ekzistues, miratimin e përjashtimeve nga tatimet e taksat dhe të parashikimeve për heqjen dorë nga imuniteti në marrëveshjet që do të lidhen” 20/09/2018 Ligj 63/2018
4 Vendim nr. 94/2018 “Për rrëzimin e dekretit nr. 10 850, datë 30.7.2018, të Presidentit të Republikës, “Për kthimin e ligjit nr. 39/2018 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat””, të ndryshuar” 13/09/2018 Vendim 94/2018
5 Ligj nr. 55/2018 “Për profesionin e avokatit në Republikën e Shqipërisë” 23/07/2018 Ligj 55/2018
6 Vendim nr. 93/2018 “Për zgjatjen e afatit të veprimtarisë së komisionit hetimor të Kuvendit “Për të kontrolluar veprimet dhe mosveprimet e organeve shtetërore në parandalimin dhe goditjen e fenomenit të kultivimit dhe trafikut të lëndëve narkotike, përfshirë çështjen për të cilën prokuroria po heton z. Saimir Tahiri, ish-Ministër i Brendshëm”, ngritur me vendimin e Kuvendit nr. 30/2018” 06/09/2018 Vendim 93/2018
7 Vendim nr. 90/2018 “Për miratimin e programit të punimeve të Kuvendit për periudhën 3 shtator – 12 tetor 2018” 03/09/2018 Vendim 90/2018
8 Vendim nr. 91/2018 “Për miratimin e kalendarit 3-javor të punimeve të Kuvendit për periudhën 3 - 21 shtator 2018” 03/09/2018 Vendim 91/2018
9 Vendim nr. 92/2018 “Për shqyrtimin me procedurë të përshpejtuar të projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9831, datë 12.11.2007 “Për dëmshpërblimin e ish-të dënuarve politikë të regjimit komunist””, të ndryshuar” 03/09/2018 Vendim 92/2018
10 Vendim nr. 63/2018 “Për miratimin e kalendarit të punimeve të Kuvendit për periudhën 9 - 27 prill 2018” 05/04/2018 Vendim 63/2018