Kërko për akte

Titulli i aktit
Datë miratimi nga:
Datë miratimi deri:
Viti
Tipi i aktit
Nr

Fjale kyçe
Fletore zyrtare nr
Fletore zyrtare datë:Rezultatet e kërkimit

# Akt Datë miratimi Tipi i aktit Nr
1 Ligj nr. 122/2020 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar” 15/10/2020 Ligj 122/2020
2 Ligj nr. 123/2020 “Për një shtesë në ligjin nr. 92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar” 15/10/2020 Ligj 123/2020
3 Ligj nr. 124/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10221, datë 4.2.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi” 15/10/2020 Ligj 124/2020
4 Ligj nr. 125/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9669, datë 18.12.2006 “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, të ndryshuar” 15/10/2020 Ligj 125/2020
5 Ligj nr. 126/2020 “Për metrologjinë” 15/10/2020 Ligj 126/2020
6 Ligj nr. 127/2020 “Për regjistrimin, mënyrën e përdorimit dhe kontrollin e mjeteve lundruese turistike dhe të argëtimit” 15/10/2020 Ligj 127/2020
7 Ligj nr. 119/2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, të ndryshuar” 07/10/2020 Ligj 119/2020
8 Ligj nr. 120/2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8402, datë 10.9.1998, “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar” 07/10/2020 Ligj 120/2020
9 Ligj nr. 121/2020 “Për ratifikimin e memorandumit të bashkëpunimit ndërmjet qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës lidhur me bashkëpunimin për përdorimin e informacioneve për udhëtarët” 07/10/2020 Ligj 121/2020
10 Vendim nr. 60/2020 “Për emërimin e zonjës Mimoza Kaçi në detyrën e anëtarit të Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, që do të mbajë funksionin e Nëndrejtorit Ekzekutiv të këtij institucioni” 07/10/2020 Vendim 60/2020