Kërko për akte

Titulli i aktit
Datë miratimi nga:
Datë miratimi deri:
Viti
Tipi i aktit
Nr

Fjale kyçe
Fletore zyrtare nr
Fletore zyrtare datë:Rezultatet e kërkimit

# Akt Datë miratimi Tipi i aktit Nr
1 Ligj nr. 85/2018 “Për ratifikimin e marrëveshjes me vendin pritës ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor” 15/11/2018 Ligj 85
2 Ligj nr. 83/2018 “Për ratifikimin e marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Komisionit Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur (ICMP)” 15/11/2018 Ligj 83
3 Ligj nr. 82/2018 “Për ratifikimin e memorandumit të mirëkuptimit, që ndryshon memorandumin e mirëkuptimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Europian, për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin e drejtësisë të Bashkimit Europian” 15/11/2018 Ligj 82
4 Ligj nr. 81/2018 “Për disa shtesa në ligjin nr. 9584, datë 17.7.2006, “Për pagat, shpërblimet dhe strukturat e institucioneve të pavarura kushtetuese dhe të institucioneve të tjera të pavarura, të krijuara me ligj”, të ndryshuar” 15/11/2018 Ligj 81
5 Ligj nr. 80/2018 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8331, datë 21.4.1998, “Për ekzekutimin e vendimeve penale”, të ndryshuar” 15/11/2018 Ligj 80
6 Ligj nr. 79/2018 “Për një ndryshim në ligjin nr. 9426, datë 6.10.2005, “Për mbarështimin e blegtorisë”, të ndryshuar” 15/11/2018 Ligj 79
7 Ligj nr. 78/2018 “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, Republikës së Malit të Zi dhe Komisionit Europian, për programin e veprimit të bashkëpunimit ndërkufitar IPA II, Mali i Zi – Shqipëri, alokimet e vitit 2016” 01/11/2018 Ligj 78
8 Ligj nr. 74/2018 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9518, datë 18.4.2006, “Për mbrojtjen e të miturve nga përdorimi i alkoolit”, të ndryshuar” 25/10/2018 Ligj 74
9 Ligj nr. 76/2018 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Malit të Zi për hapjen e pikës së përbashkët të kalimit kufitar Zogaj (Republika e Shqipërisë) – Skje (Mali i Zi), për qarkullimin ndërkombëtar rrugor dhe të pasagjerëve në liqenin e Shkodrës” 01/11/2018 Ligj 76
10 Ligj nr. 77/2018 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Agjencisë së Bashkimit Europian për Bashkëpunimin e Zbatimit të Ligjit mbi vendosjen e oficerit ndërlidhës të Europol-it” 01/11/2018 Ligj 77