Kërko për akte

Titulli i aktit
Datë miratimi nga:
Datë miratimi deri:
Viti
Tipi i aktit
Nr

Fjale kyçe
Fletore zyrtare nr
Fletore zyrtare datë:Rezultatet e kërkimit

# Akt Datë miratimi Tipi i aktit Nr
1 Rezolutë “Për vlerësimin e veprimtarisë së Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi për vitin 2019” 28/05/2020 Rezolutë
2 Ligj nr. 68/2020 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 18, datë 23.4.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat””, të ndryshuar” 28/05/2020 Ligj
3 Ligj nr. 67/2020 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 17, datë 22.4.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përjashtimin e zbatimit të procedurave dhe të afateve për përgatitjen e projektdokumentit të programit buxhetor afatmesëm për vitin 2020”” 28/05/2020 Ligj
4 Rezolutë “Për vlerësimin e veprimtarisë së Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave për vitin 2019” 28/05/2020 Rezolutë
5 Vendim nr. 22/2020 “Për emërimin e zotit Ervin Mete në detyrën e anëtarit të Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, që do të mbajë funksionin e Drejtorit të Përgjithshëm Ekzekutiv” 28/05/2020 Vendim 22/2020
6 Vendim nr. 21/2020 “Për lirimin nga detyra përpara afatit të zotit Ervin Mete si Kryetar i Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare” 28/05/2020 Vendim 21/2020
7 Ligj nr. 70/2020 “Për miratimin e huamarrjes prej 139 300 000 SDR-sh që Fondi Monetar Ndërkombëtar i akordon Shqipërisë nëpërmjet instrumentit të financimit të shpejtë (RFI)” 28/05/2020 Ligj 70/2020
8 Ligj nr. 69/2020 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 19, datë 23.4.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore””, të ndryshuar”“Për tatimin mbi të ardhurat””, të ndryshuar” 28/05/2020 Ligj 69/2020
9 Ligj nr. 66/2020 "Për tregjet financiare të bazuara në teknologjinë e regjistrave të shpërndarë" 21/05/2020 Ligj 66/2020
10 Rezolutë “Për vlerësimin e veprimtarisë së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për vitin 2019” 21/05/2020 Rezolutë