Kërko për akte

Titulli i aktit
Datë miratimi nga:
Datë miratimi deri:
Viti
Tipi i aktit
Nr

Fjale kyçe
Fletore zyrtare nr
Fletore zyrtare datë:Rezultatet e kërkimit

# Akt Datë miratimi Tipi i aktit Nr
1 Vendim nr. 83/2019 “Për miratimin e raportit të Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut dhe propozimit për ngritjen e Komisionit Hetimor parlamentar, bazuar në kërkesën e një grupi deputetësh për shkarkimin nga detyra të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, z. Ilir Meta” 08/07/2019 Vendim 83/2019
2 Vendim nr. 84/2019 “Për ngritjen e Komisionit Hetimor të Kuvendit për kontrollin e ligjshmërisë së veprimeve të kryera nga ana e Presidentit të Republikës së Shqipërisë, në kuadër të ushtrimit të kompetencave të tij lidhur me zhvillimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore” 08/07/2019 Vendim 84/2019
3 Ligj nr. 42/2019 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 107/2014, “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, të ndryshuar” 04/07/2019 Ligj 42/2019
4 Ligj nr. 43/2019 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për bashkëpunim financiar 2018, për projektin “Programi sektorial i ujërave/furnizimi me ujë i zonave rurale IV” 04/07/2019 Ligj 43/2019
5 Vendim nr. 75/2019 “Për lirimin nga detyra të një anëtari të Këshillit të Statistikave dhe zëvendësimin e tij” 04/07/2019 Vendim 75/2019
6 Vendim nr. 74/2019 “Për rrëzimin e dekretit nr. 11 195, datë 31.5.2019, të Presidentit të Republikës, “Për kthimin e ligjit nr. 26/2019 “Për shërbimin përmbarimor gjyqësor privat”” 04/07/2019 Vendim 74/2019
7 Vendim nr. 76/2019 “Për emërimin e një anëtari të Këshillit të Statistikave” 04/07/2019 Vendim 76/2019
8 Vendim nr. 77/2019 “Për emërimin e një anëtari të Këshillit të Statistikave” 04/07/2019 Vendim 77/2019
9 Vendim nr. 78/2019 “Për emërimin e një anëtari të Këshillit të Statistikave” 04/07/2019 Vendim 78/2019
10 Vendim nr. 79/2019 “Për emërimin e një anëtari të Këshillit të Statistikave” 04/07/2019 Vendim 79/2019