Kërko për akte

Titulli i aktit
Datë miratimi nga:
Datë miratimi deri:
Viti
Tipi i aktit
Nr

Fjale kyçe
Fletore zyrtare nr
Fletore zyrtare datë:Rezultatet e kërkimit

# Akt Datë miratimi Tipi i aktit Nr
1 Vendim nr. 11/2020 “Për ngritjen e nënkomisionit “Për zhvillim të qëndrueshëm”, në përbërje të Komisionit të përhershëm parlamentar për Ekonominë dhe Financat” 17/02/2020 Vendim 11/2020
2 Ligj nr. 17/2020 “Për produktet plehëruese” 17/02/2020 Ligj 17/2020
3 Vendim nr. 8/2020 “Për mosmiratimin e projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9636, datë 6.11.2006, “Për mbrojtjen e shëndetit nga produktet e duhanit””, të ndryshuar” 17/02/2020 Vendim 8/2020
4 Vendim nr. 9/2020 “Për një shtesë dhe disa ndryshime në vendimin e Kuvendit nr. 99/2017 “Për ngritjen e nënkomisionit “Për qeverisjen vendore” në përbërje të Komisionit të përhershëm Parlamentar për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut””, të ndryshuar” 17/02/2020 Vendim 9/2020
5 Vendim nr. 10/2020 “Për një shtesë në vendimin e Kuvendit nr. 90/2017 “Për caktimin e anëtarësisë së komisioneve të përhershme të Kuvendit”, të ndryshuar” 17/02/2020 Vendim 10/2020
6 Ligj nr. 11/2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, të ndryshuar” 12/02/2020 Ligj 11/2020
7 Ligj nr. 12/2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9942, datë 26.6.2008, “Për parandalimin e çrregullimeve të shkaktuara nga pamjaftueshmëria e jodit në organizmin e njeriut”, të ndryshuar” 12/02/2020 Ligj 12/2020
8 Ligj nr. 13/2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 108/2013, “Për të huajt”, të ndryshuar” 12/02/2020 Ligj 13/2020
9 Ligj nr. 14/2020 “Për një shtesë në ligjin nr. 8577, datë 10.2.2000, “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese”, të ndryshuar” 12/02/2020 Ligj 14/2020
10 Ligj nr. 15/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar” 12/02/2020 Ligj 15/2020