Kërko për akte

Titulli i aktit
Datë miratimi nga:
Datë miratimi deri:
Viti
Tipi i aktit
Nr

Fjale kyçe
Fletore zyrtare nr
Fletore zyrtare datë:Rezultatet e kërkimit

# Akt Datë miratimi Tipi i aktit Nr
1 Vendim nr 87/2019 “Për rrëzimin e dekretit nr 11 225, datë 15 7 2019, të Presidentit të Republikës, “Për kthimin e ligjit nr 36/2019 “Për një ndryshim në ligjin nr 9900, datë 10 4 2008, “Për rezervat materiale të shtetit”” 12/09/2019 Vendim 87/2019
2 Vendim nr 88/2019 “Për rrëzimin e dekretit nr 11 226, datë 15 7 2019, të Presidentit të Republikës, “Për kthimin e ligjit nr 37/2019 “Për disa shtesa në aktin normativ, me fuqinë e ligjit, nr 4, datë 9 7 2008, të Këshillit të Ministrave, “Për privatizimin dhe dhënien në përdorim shoqërive tregtare dhe institucioneve shtetërore të ndërmarrjeve apo objekteve të veçanta, mjeteve kryesore dhe mjeteve të xhiros së këtyre ndërmarrjeve”, miratuar me ligjin nr 9967, date 24 7 2008, dhe ndryshuar me ligjin nr 3/2015”” 12/09/2019 Vendim 88/2019
3 Vendim nr 89/2019 “Për rrëzimin e dekretit nr 11 227, datë 15 7 2019, të Presidentit të Republikës, “Për kthimin e ligjit nr 38/2019 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”” 12/09/2019 Vendim 89/2019
4 Vendim nr 90/2019 “Për rrëzimin e dekretit nr 11 235, datë 24 7 2019, të Presidentit të Republikës, “Për kthimin e ligjit nr 42/2019 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr 107/2014 “Për planifikimin e territorit”, të ndryshuar”” 12/09/2019 Vendim 90/2019
5 Vendim nr 91/2019 “Për rrëzimin e dekretit nr 11 251, datë 5 8 2019, të Presidentit të Republikës, “Për kthimin e ligjit nr 50/2019 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr 125/2013 “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”, të ndryshuar”” 12/09/2019 Vendim 91/2019
6 Vendim nr 92/2019 “Për rrëzimin e dekretit nr 11 254, datë 8 8 2019, të Presidentit të Republikës, “Për kthimin e ligjit nr 51/2019 “Për miratimin e kontratës së koncesionit/PPP ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, si autoriteti kontraktor, dhe “Gjikuria”, sh p k , si koncesionari, dhe shoqërisë koncesionare “Rruga Orikum - Llogara”, sh p k për projektimin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugës “Porti i jahteve - By-pass Orikum - Dukat (ura e Shën Elizës)”” 12/09/2019 Vendim 92/2019
7 Vendim nr 93/2019 “Për rrëzimin e dekretit nr 11 255, datë 8 8 2019, të Presidentit të Republikës, “Për kthimin e ligjit nr 52/2019 “Për miratimin e kontratës së koncesionit/PPP ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, si autoriteti kontraktor, shoqërisë “ANK”, sh p k , si koncesionari, dhe shoqërisë “Bardh konstruksion”, sh p k , si shoqëria koncesionare, për projektimin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e segmentit rrugor Milot – Balldren”” 12/09/2019 Vendim 93/2019
8 Vendim nr 94/2019 “Për rrëzimin e dekretit nr 11 229, datë 17 7 2019 të Presidentit të Republikës “Për propozimin e Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit”” 12/09/2019 Vendim 94/2019
9 Vendim nr 95/2019 “Për zgjedhjen e zotit Besnik Dervishi Komisioner për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale” 12/09/2019 Vendim 95/2019
10 Vendim nr 96/2019 “Për emërimin e zotit Ervin Mete anëtar i Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare në funksionin e Kryetarit të Bordit” 12/09/2019 Vendim 96/2019