Kërko për akte

Titulli i aktit
Datë miratimi nga:
Datë miratimi deri:
Viti
Tipi i aktit
Nr

Fjale kyçe
Fletore zyrtare nr
Fletore zyrtare datë:Rezultatet e kërkimit

# Akt Datë miratimi Tipi i aktit Nr
1 Ligj nr. 91/2019 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar 18/12/2019 Ligj 91/2019
2 Ligj nr. 92/2019 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9918, datë 19.5.2008, “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar 18/12/2019 Ligj 92/2019
3 Ligj nr. 88/2019 "Për buxhetin e vitit 2020" 18/12/2019 Ligj 88/2019
4 Vendim nr 146/2019 “Për një shtesë në vendimin e Kuvendit nr 84/2017 “Për miratimin e përbërjes dhe programit politik të Këshillit të Ministrave”, të ndryshuar” 18/12/2019 Vendim 146/2019
5 Vendim nr 152/2019 “Për caktimin e anëtarëve zëvendësues në Komisionin e Posaçëm për Reformën Zgjedhore” 18/12/2019 Vendim 152/2019
6 Vendim nr 151/2019 “Për caktimin e Kryetarit të Këshillit Drejtues të Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare” 18/12/2019 Vendim 151/2019
7 Vendim nr 150/2019 “Për zgjedhjen e një anëtari të Këshillit Drejtues të Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare” 18/12/2019 Vendim 150/2019
8 Vendim nr 149/2019 “Për lirimin nga detyra të një anëtari, i caktuar Kryetar, të Këshillit Drejtues të Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare” 18/12/2019 Vendim 149/2019
9 Vendim nr 148/2019 “Për shkarkimin e zotit Arben Malaj nga detyra e anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë” 18/12/2019 Vendim 148/2019
10 Vendim nr 145/2019 “Për rrëzimin e dekretit nr 11 367, datë 25 11 2019, të Presidentit të Republikës, “Për kthimin e ligjit nr 75/2019 “Për rininë”” 18/12/2019 Vendim 145/2019