Ligj nr. 36/2018 “Për një ndryshim në ligjin nr. 7918, datë 13.4.1995, “Për miratimin me ndryshime të dekretit nr. 1030, datë 23.2.1995, “Për emetimin dhe shpërndarjen e bonove të privatizimit (lekë privatizimi)” dhe dekretit nr. 1049, datë 27.3.1995, “Për disa plotësime në dekretin nr. 1030, datë 23.2.1995, “Për emetimin dhe shpërndarjen e bonove të privatizimit””, të ndryshuar”


Tipi i aktit: Ligj
Data e miratimit: 21/06/2018
Përmbajtja e aktit: Shiko dokumentin