Vendim nr. 137/2018 “Për mosmiratimin e projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8417, datë 21.10.1998, “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”


Tipi i aktit: Vendim
Data e miratimit: 21/12/2018
Përmbajtja e aktit: Shiko dokumentin