Vendim nr. 60/2019 “Për një ndryshim në vendimin e Kuvendit nr. 99/2017 “Për ngritjen e nënkomisionit “Për qeverisjen vendore”, në përbërje të Komisionit të përhershëm Parlamentar për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut”, të ndryshuar”


Tipi i aktit: Vendim
Data e miratimit: 16/05/2019
Përmbajtja e aktit: Shiko dokumentin