Vendim nr. 58/2019 “Për disa ndryshime në vendimin e Kuvendit nr. 98/2014 “Për miratimin e strukturës, organikës dhe kategorizimit të pozicioneve të punës të Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil”


Tipi i aktit: Vendim
Data e miratimit: 16/05/2019
Përmbajtja e aktit: Shiko dokumentin